نمایش توانمندی ها وهنر دست مردمان کویری یزد جلوه ای است از سخت کوشی وزیبایی هایی که آن را می بایست در فروشگاه یه دل سیر به نظاره نشست. برای شما بهترین ها را آورده ایم ودر بین بهترین ها انتخاب شما که بهترین هستید برایمان بهترین هاست. شما لایق بهترین ها هستید.